การเขียน acknowledgement

การเขียนกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)


Acknowledgement

N. การยอมรับ
syn:(acknowledgment)
N. การแสดงความขอบคุณ
คำที่มีลักษณะความหมายที่คล้ายคลึงกัน syn: (Acknowledgment) (Appreciation) (Gratefulness)
N. การแสดงว่าได้รับ
relate:{การรับรู้}
syn:(acknowledgment)
N. ใบตอบรับ
relate:{ข้อความแสดงว่าได้รับ}
syn:(acknowledgment)

Thankfulness to the supporters : เป็นย่อหน้าที่เรานำมาใช้เขียวการกล่าวอ้างขอบคุณ ผู้ที่ให้การสนับสนุนต่างๆ หากคนที่เป็นนักศึกษา ก้ให้เขียน ลงรายนาม อาจารย์ที่ปรึกษา ของวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวของเรา รวมทั้งผู้ที่มีบทบาทอิธพลทางความคิดต่างๆจากสำนักต่างๆ อย่างคร่าวๆ เพื่อให้รายงานของเราดูดีมีราศีมากขึ้นนะครับ 

เขียนคำขอบคุณ การขอบคุณ ควรขอบคุณสิ่งต่างๆที่ทำให้งานสำเร็จได้ไปด้วยดี เช่น เอาข้อมูลมาจากไหน ภาพ เสียง สถานที่ ต่างๆ การขอบคุณควรกระชับได้ใจความ ไม่ยืดเยื้อแต่ให้รายละเอียดครบ หรืออาจจะระบุสิ่งที่เขาช่วยอย่างคราวๆ เช่น "ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ระบุที่ตั้งหรือสถานที่) ที่เอิ้มเฟื้อข้อมูล"

ตัวอย่าง การเขียนกิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ ตัวอย่างที่ 1รายงานโครงงานฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเมตตาช่วยเหลืออย่างดียิ่งของท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ท่านรองผู้อำนวยการทุกท่าน

ท่านอาจารย์สวง แพจุ้ยหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ที่อนุมัติเห็นชอบในการจัดทำโครงการและให้การสนับสนุน ท่านอาจารย์เทพรักษ์ เพ็งคุ้ม

สนับสนุนการทำรูปเล่มและเขียนรายงานการวิจัย ท่านอาจารย์สิทธิชัย จันทพิมพะ ท่านอาจารย์มาโนชย์ พวงคำ ที่ปรึกษาด้านวิชาการและจัดทำโครงการ

รวมทั้งคณะครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของการทำงานมาโดยตลอด และทุนการทำงานบางส่วน

ได้รับอุดหนุนการทำงานจาก คณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ประจำแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ญาติ และครอบครัวของผู้เขียน

จึงขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านที่ได้อุดหนุนการทำงาน และให้กำลังใจแก่ผู้เขียนเสมอมา กระทั่งการศึกษาค้นคว้าโครงงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

และความดีอันเกิดจากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้เขียนขอมอบแด่บิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน

ผู้เขียนมีความซาบซึ้งในความกรุณาอันดียิ่งจากทุกท่านที่ได้กล่าวนามมา และขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้